Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 

 

 

 

PLAN PRZESZKOLEŃ KADRY REZERY W 2018 r.

DLA ŻOŁNIERZY REZERWY Z WKU W POZNANIU


 

Ośrodek

szkoleniowy

SW

Stanowisko

Termin

Ilość miejsc

Uwagi

Kursy oficerskie

AWL Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

30A01

d-ca

plutonu

08.01 - 30.03

1

 

38C01

09.04 - 29.06

1

 

36A01

03.09 - 23.11

2

 

AMW Gdynia

ul. inż. J. Śmidowicza 69

52A01

29.01 - 20.04

1

 

WAT Warszawa

ul. gen. S. Kaliskiego 2

28D01

19.02 - 11.05

2

 

Akademia Sztuki Wojennej Warszawa

Al. Gen. Chruściela 103

54B01 / 54C01

oficer TOAW

12.09 - 16.10

1

przekwalifikowania ppor. rez. z innym SW

RAZEM

8

 

Kursy podoficerskie

SP WL Poznań

ul. Wojska Polskiego 86/90

40H21

ratownik med.

24.09 - 07.12

2

musi posiadać podstawowe wykształcenie medyczne

RAZEM

2

 

OGÓŁEM

10

 

 

 

1.         Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP oraz
w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia ich struktur wojennych.

2.         Na kursy kierowani są żołnierze rezerwy oraz w sytuacjach określonych
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

1)        nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,

2)        są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej,

3)        ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat,

4)        za dobór kandydatów na kursy, z uwzględnieniem opinii służbowych
i środowiskowych, odpowiada właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień.

5)        kandydat złożył wniosek do ochotniczego udziału w ćwiczeniach i kursie kadr rezerwy (ważny do 6 m-cy od dnia wpłynięcia do WKU -  Dz.U.2017 r.1430 j.t.:
art. 101a;
Dz.U.2004.52.519: § 3).

3.         Na kursy oficerskie powoływać żołnierzy rezerwy:

1)        posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;

2)        posiadających odpowiednią specjalność wojskową – SW (Dz.U.2009.216.1678 z poźn. zm.). lub wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

3)        w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

4.         Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy:

1)     posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową);

2)        posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;

3)        posiadających odpowiednią specjalność wojskową – SW (Dz.U.2009.216.1678 z poźn. zm.). lub wykształcenia cywilnego zbieżne
z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni;

4)        w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

5.         Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, WKU musi uzyskać informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata
do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ponadto, brany pod uwagę jest termin przyjętego wniosku.

6.         Stawiennictwo na kursy: do godz. 9.00. dnia rozpoczęcia szkolenia w danym ośrodku szkolenia.

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA

WNIOSEK DO POBRANIA

 

 


Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie :


WKU w Poznaniu lub telefonicznie pod nr tel.: 261-573-462 lub 663663835