Strona Główna BIP Strona Główna
Służba zawodowa
 
Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych mogą ubiegać się:

 • żołnierze służby kandydackiej (służba kandydacka stanowi formę przygotowania kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej realizowanej w ośrodkach szkolenia);
 • żołnierze rezerwy, w tym żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Aktualnie nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej realizowany jest – zgodnie z przyjętą w resorcie Obrony Narodowej strategią uzupełniania korpusu szeregowych zawodowych - poprzez pozyskiwanie kandydatów przede wszystkim spośród żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą i posiadają przydziały kryzysowe w ramach NSR.

Niezależnie od źródła naboru, kandydat na szeregowego zawodowego musi spełniać poniższe kryteria:

 • mieć co najmniej 18 lat;
 • posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • nie być karanym sądownie;
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (o czym orzekają powołane do tego celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony;
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.

  Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 • do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby,a właściwym organem.
Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Korpus oficerów zawodowych

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.
Do służby stałej można powołać w korpusie oficerów zawodowych:

 1. oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

Do służby kontraktowej powołuje się w korpusie oficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej; 

Korpus podoficerów zawodowych

Do służby stałej można powołać w korpusie podoficerów zawodowych:

 1. podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 posiada ukończoną szkołę średnią,

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 Do służby kontraktowej powołuje się w korpusie podoficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Do służby kontraktowej można powołać: w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Korpus szeregowych zawodowych

Do służby kontraktowej powołuje się w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

 Do służby kontraktowej można powołać w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.