Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc weteranom i poszkodowanym
 

 

 

21 grudnia 2014 roku rozpoczęło swą działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którego zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach.


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
 

ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

tel. 261 842 107, CA MON 261 842 107

 

www.centrum-weterana.mon.gov.pl

e-mail:

centrumweterana@ron.mil.pl

 

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

Opiekun indywidualny

 

Art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 Nr 205 poz. 1203) „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.

 

AKTY PRAWNE:

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz.U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203).

 

Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz. Urz. MON z 9 lutego 2012 r. poz. 4).

 

Decyzja Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz.U. z dnia 1 marca 2012 r. poz. 75).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 105).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 187).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. (Dz.U. z dnia 29 lutego 2012 r. poz. 229).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych - żołnierzy (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 289).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z dnia 19 marca 2012 r. poz. 291).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz.U. z dnia 26 marca 2012 r. poz. 322).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 336).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 339).

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 340).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 342).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z dnia 23 marca 2012 r. poz. 345).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. z dnia 28 marca 2012 r. poz. 351).

 

Decyzja Sekretarza Stanu Nr 37 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

 

Weteran  ma prawo do:

 1. Uzyskania  legitymacji weterana,
 2. Noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach szczegółowych,
 3. Wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW – na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa (zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury),
 5. Korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej (to uprawnienie dotyczy także najbliższych członów jego rodziny),
 6. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej:
  - na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
  - w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza;
 7. Ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana,
 8. Weteranowi pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym;
 9. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA). 

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

 1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
 2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
 3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
 4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
 5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 
 6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
 7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
 8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
 9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
 10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.

Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.

 

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 WARSZAWA 72
tel. MON 261 813 820, 261 814 584, 261 813 044,
261 813 528, 261 813 144, 261 813 700
www.caw.wp.mil.plARCHIWUM MON
ul. I Pułku Myśliwskiego 200
05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
tel. : (22) 68-62-249
www.archiwum.wp.mil.pl


ARCHIWUM WOJSKOWE W TORUNIU
ul. Chłopickiego 1
87-100 TORUŃ
tel.   261 432 586
www.awwt.wp.mil.pl


ARCHIWUM WOJSKOWE W OLEŚNICY
ul. Wileńska 14
56-400 OLEŚNICA
tel. MON 261 665 755, 261 665 757, 261 665 758,
fax. 261 665 759, 261 665 777/78, 261 665 766
www.awo.wp.mil.plARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Dickmana 10
81-103 GDYNIA
tel. : 261 267 595, 261 267 220, 261 267 215 do 17
www.archiwummw.wp.mil.plARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Żołnierska 4
71-141 SZCZECIN
tel. : (91) 46-65 082
fax. (91) 46-65-725


ARCHIWUM SIŁ POWIETRZNYCH
ul. I Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5
tel. cywilny: (22) 68-62-278, (22) 68-62-209