Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia
 
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH


    Ochrona uprawnień pracowniczych:
    - Ochrona stosunku pracy;
    - Gwarancja stabilności zawodowej;
    - Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
    - Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.
    Pomoc edukacyjna:
    - Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
    - Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
    - Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.
    Świadczenia zdrowotne:
    - Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
    - Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
    - Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.
    Należności finansowe:
    - Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
    - Zwrot kosztów dojazdu;
- Prawo do nagród w wysokości 2.000 zł (nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie);

     - Rekompensata utraconych zarobków.
    Świadczenia w naturze:
    - Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
    - Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
    - Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
    Prestiż służby w rezerwie:
    - Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
    - Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.