Strona Główna BIP Strona Główna
O NSR
 

Informacje na temat stanowisk dla Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać pod nr tel.: 261 57 37 07 lub 261 57 36 82.

Na podstawie tzw. dużej nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która to nowelizacja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., Ministerstwo Obrony narodowej rozpoczęło tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych. W ich skład wchodzą ochotnicy: żołnierze rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, byli żołnierze zawodowi oraz osoby po odbyciu służby przygotowawczej.

Narodowe Siły Rezerwowe są utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek
w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją. 
Podstawą powstania zobowiązania jest kontrakt, podpisywany z MON.
Odpowiednio wyszkoleni żołnierze rezerwy-ochotnicy otrzymują przydział kryzysowy, który oznacza zaliczenie ich do Narodowych Sił Rezerwowych. Po podpisaniu kontraktu ochotnik nadal wykonuje swoją pracę, a do jednostki  wzywany jest na ćwiczenia rotacyjne oraz w sytuacjach kryzysowych wymagających jego obecności. 
Pracodawca  żołnierza rezerwy może liczyć na zrekompensowanie strat powstałych
z powodu jego nieobecności
.

Ochotnik, który zgłosi się do NSR, ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko ćwiczeniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 stycznia 2017 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych,
żołnierzowi przysługuje za każdy dzień ćwiczeń uposażenie zasadnicze
według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.

Nie częściej niż raz w każdym 12- miesięcznym okresie trwania kontraktu dowódca jednostki  może przyznać żołnierzowi nagrodę w wysokości:

 

Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.


Dla osób, które chciałyby zapoznać się z zasadami tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, oraz tych, którzy rozważają wstąpienie do nich, zamieszczamy - opracowane przez Zespół ds. Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP Sztabu Generalnego WP - Vademecum Narodowych Sił Zbrojnych. Tych, którzy poszukują odpowiedzi na konkretne pytania, odsyłamy do FAQ dotyczących sił rezerwy i rezerwistów - najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Zachęcamy również do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i regulacjami prawnymi, w oparciu o które tworzone są i będą działały Narodowe Siły Rezerwowe.

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 7 wrzesnia 2015 r.
w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiazków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1518)