Strona Główna BIP Strona Główna
Składanie skarg i wniosków
 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW


Podstawa prawna


Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)


Każdy ma prawo składać petycje wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.


Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 
Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu załatwiane są zgodnie z przepisami:

- dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. z 2002 r.,  Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:
- pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu, ul. Rolna 51/53, 61-716 Poznań;
- za pośrednictwem e-PUAP;
- faxem – nr (261573601)
- drogą elektroniczną na adres e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl;
- osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu ul. Rolna 51/53, 61-716 Poznań.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu przyjmuje interesantów:                           
w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 17.00 po uzgodnieniu telefonicznym z nieetatowym inspektorem ds. skarg i wniosków tel. 261 57 34 69.   

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez organ lub jego pracowników. W szczególności może nim być:
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
- naruszenie praworządności,
- naruszenie interesów skarżących,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania organu lub jego pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

 

Wymogi formalne skargi i wniosku

Skarga i wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego wniosek,
- adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
- treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków tel. 261 57 34 69.