Strona Główna BIP Strona Główna
Reklamowanie
 

  Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienie stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy a co za tym idzie zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie.
 
Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.
Reklamowanie z urzędu dotyczy osób które:

 •     wykonują mandat posła, senatora i radnego
 •     zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art.2 ustawy z 31 lipca 1981r.o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu KPA
 •     ze względu na zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa  (stanowiska te są określone w Zał. nr 1 do Rozp. Rady Ministrów z 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny )

Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

 •     urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
 •     zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 •     jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
 •     centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 •     jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwosci oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwosci pełni funkcję organu założycielskiego;
 •     jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu;
 •     publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 •     wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 •     odwołania ze stanowiska;
 •     rozwiązania stosunku pracy;
 •     powołania do zawodowej służby wojskowej;
 •     skreślenia z ewidencji wojskowej;
 •     na wniosek pracodawcy;
 •     zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.