Strona Główna BIP Strona Główna
Żołnierze rezerwy
 

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza rezerwy lub żołnierza rezerwy czynnej służby wojskowej (funkcjonariusza) na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej.

    Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny;
    Przydział mobilizacyjny  nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając  w  porozumieniu  z dowódcą jednostki wojskowej;
    Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Karta mobilizacyjna jest dokumentem potwierdzającym nadanie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy w czasie pokoju na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji.

Żołnierzom rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne w ramach etatowych potrzeb, wydaje się karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem, natomiast pozostałym tj. na potrzeby ponadetatowe oraz do stanów zmiennych pododdziałów i ośrodków zapasowych – karty mobilizacyjne z zielonym paskiem.