Strona Główna BIP Strona Główna
Rotacyjne
 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZA RZEZERWY

POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

1.      stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,

2.      zabrać:

·            otrzymaną kartę powołania,

·            książeczkę wojskową,

·            dowód osobisty,

·            numer posiadanego konta bankowego,

·            inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby
(np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),

·            niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory
do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),

·            podstawowe przybory do pisania,

·            w przypadku mobilizacji i wojny żywność na 1 dzień.


  Ćwiczenia wojskowe rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza NSR z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania pododdziałów i przygotowania do okresowej służby wojskowej. Ćwiczenia te trwają łącznie do 30 dni i są odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. Dni w których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne, ustala — w formie zbiorowego wykazu — dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe.  Wykaz sporządza się nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia i zapoznaje się z nim żołnierzy rezerwy,  a wyciąg z tych wykazów przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe. Wykaz można zmieniać tylko za zgodą żołnierza rezerwy. Wyciąg z wykazu dołącza się do karty powołania. Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe (żołnierze NSR) mogą także odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych; a także na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.
Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.