Strona Główna BIP Strona Główna
Obowiązkowe
 

 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZA RZEZERWY

POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

1.      stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,

2.      zabrać:

·            otrzymaną kartę powołania,

·            książeczkę wojskową,

·            dowód osobisty,

·            numer posiadanego konta bankowego,

·            inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby
(np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),

·            niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory
do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),

·            podstawowe przybory do pisania,

·            w przypadku mobilizacji i wojny żywność na 1 dzień.


   Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, szkolenie żołnierzy rezerwy polega na obowiązkowym odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania,
2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kadencji,
3) odbyli służbę zastępczą.
Wojskowy Komendant Uzupełnień, na wniosek żołnierza rezerwy, udziela mu informacji o przewidywanym terminie powołania go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Informacji tej udziela się w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej, do której żołnierz posiada przydział mobilizacyjny.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe nie wymaga wniosku lub zgody żołnierza rezerwy (lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy), który:

    - posiada nadany przydział kryzysowy;
    - posiada nadany przydział mobilizacyjny;

   Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień za pomocą "karty powołania". Karta powołania jest wystawiana na podstawie decyzji administracyjnej. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego WP. Na ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostki wojskowej powołuje się wyłącznie żołnierzy rezerwy, którzy posiadają do niej przydział mobilizacyjny. Ze względu na czas trwania, ćwiczenia wojskowe dzielą się na następujące rodzaje:
-  1-dniowe ćwiczenia wojskowe - trwające do 24 godzin;
-  krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe - trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych;
-  długotrwałe ćwiczenia wojskowe - trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych.
   Na 1-dniowe ćwiczenia wojskowe żołnierze rezerwy mogą być powołani nie więcej niż trzy razy w roku, a na pozostałe - raz w roku kalendarzowym. Niezależnie od tych ćwiczeń, żołnierz rezerwy może byc powołany - nie więcej niż jeden raz w roku - do udziału w ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostki wojskowej. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać - jednorazowo lub łącznie - dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów - w drodze rozporządzenia - może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych, ale nie moga one trwać dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku. Sumaryczny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
1) dla szeregowych, którzy:
-  odbyli zasadniczą służbę wojskową - 12 miesięcy;
-  nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - 15 miesięcy,
2) dla podoficerów - 18 miesięcy,
3) dla oficerów - 21 miesięcy.
Ze względu na przynależność do korpusu osobowego oraz wiek, łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy nie może przekraczać:
-  dla szeregowych wyszkolonych w wieku do 40 lat - 12 miesięcy;
-  dla podoficerów w wieku do 40 lat - 15 miesięcy;
-  dla oficerów w wieku do 50 lat - 18 miesięcy.
   Czas ćwiczeń wojskowych, odbytych w stopniu szeregowego lub podoficera, zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych, ustalonego dla oficerów. Przepisów dotyczących powyższych uwarunkowań czasowych nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniem życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy. W ramach ćwiczeń wojskowych realizowane są różne formy przeszkalania kursowego kadry rezerwy, np.:
-  kursy przekwalifikowania do innych specjalności wojskowych;
-  kursy doskonalące, przygotowujące do objęcia wyższych stanowisk wojskowych;
-  kursy podoficerskie przygotowujące do objęcia stanowisk podoficerskich;
-  kursy oficerskie przygotowujące do objęcia stanowisk oficerskich.
Celem szkolenia żołnierzy w ramach różnych ćwiczeń wojskowych jest:
1) 1-dniowych:
-  nadanie żołnierzom rezerwy przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe;
-  zapoznanie żołnierzy z ich obowiązkami, wynikającymi z tych przydziałów;
-  zapoznanie ze strukturą i zadaniami jednostki wojskowej;
-  dopasowanie umundurowania, sprzętu obrony przeciwchemicznej oraz przydzielenie broni;
-  przeprowadzenie strzelań z broni indywidualnej;
2) krótkotrwałych:
-  doskonalenie żołnierzy rezerwy w wykonywaniu zadań na stanowiskach (funkcjach), wynikających z nadanego przydziału mobilizacyjnego;
-  zgrywanie pododdziałów i oddziałów do działania, zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem,
3) długotrwałych:
- przygotowanie oficerów (podoficerów) rezerwy, wyznaczonych lub przewidzianych do wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe;
-  przekwalifikowanie oficerów rezerwy do innych specjalności wojskowych.