Strona Główna BIP Strona Główna
Studium oficerskie
 

 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi studium w następującym modelu kształcenia:

  • 12 miesięczne studium Oficerskie;

  • 6 miesięczne studium oficerskie;

  • 3 miesięczne studium oficerskie;

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi 12 miesięczne studium oficerskie.

Studium 6 miesięczne prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie (magister):
•   mająca co najmniej 18 lat;
•   nie karana sądownie;
•   posiadająca obywatelstwo polskie;
•   posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
•  posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1.    dyplom ukończenia studiów wyższych,
2.    życiorys,
3.    skrócony odpis aktu urodzenia,
4.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
5.    potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
6.    1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
7.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego;
3. rozmowę kwalifikacyjną.

 

Rejestracja kandydatów na stronach internetowych uczelni jest konieczna.