Strona Główna BIP Strona Główna
O służbie przygotowawczej
 

Informujemy, że resort obrony narodowej opracował Decyzję Nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”.
Dokument ten zawiera uregulowania dotyczące ograniczonego czasu trwania służby przygotowawczej dla absolwentów szkół, posiadających podpisane porozumienie z komendantami szkół wojskowych lub ośrodków szkolenia, realizujących program tzw. klas mundurowych, którzy zrealizowali w wyżej wspomnianych instytucjach szkolenie w zakresie określonym w niniejszym „Minimum programowym….”.
Powyższa Decyzja Nr 10/Szkol./P7 oraz jej załącznik są dostępne na portalu internetowym www.wojsko-polskie.pl w zakładce „Współpraca z wojskiem”.

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie służby przygotowawczej

 

                                                                                


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnaście lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.  

Kandydaci do służby przygotowawczej powinni dokonywać wszelkich formalności w WKU odpowiedniej ze względu na adres zameldowania ochotnika.

 

DO KOGO KIERUJEMY SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla – mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z profesją żołnierza. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

WYNAGRODZENIE I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA
• W okresie szkolenia: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna
• Miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 960 złotych brutto.
• po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
• Inne uprawnienia: WKU lub w Informatorze www. profesjonalizacja.wp.mil.pl

ETAPY SZKOLENIA
• kształcenie podstawowe;
• kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).
• egzamin
• opiniowanie przez przełożonego
• w trakcie służby przygotowawczej możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

GDZIE SZKOLIMY
• kształcenie wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych,
• podoficerów w szkołach podoficerskich,
• szeregowych w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Koszalinie, Dęblinie, Ustce, Warszawie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ
Wszystkie osoby zameldowane na administrowanym przez WKU w Poznaniu terenie zapraszamy do naszej komendy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261 57 36 51, 261 57 34 70.