Strona Główna BIP Strona Główna
Dla pracodawców
 

   Uprawnienia i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące pracodawców stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.

Generalnie obowiązuje zasada, że w czasie nieobecności pracownika z powodu wykonywania obowiązków w ramach NSR, pracodawca nie ponosi kosztów wynikających ze stosunku pracy! Pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej - na okres trwania tych ćwiczeń lub służby - udziela on urlopu bezpłatnego.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza, w oparciu o następujące zasady:

1) świadczenie rekompensuje koszty (bez kwot wynagrodzenia) poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy z tytułu powołania do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

- przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy,

- odbycia przez pracownika szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia,

- opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy, także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy,

- ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu,

- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

- innych należności wypłacanych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo;

2) wypłata świadczenia następuje na udokumentowany wniosek pracodawcy, przesłany do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego - nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza okresowej służby wojskowej - nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby;

3) wysokość świadczenia należnego pracodawcy ustala szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy lub został powołany do czynnej służby wojskowej, i dokonuje jego wypłaty na rachunek bankowy wskazany we wniosku pracodawcy, w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku; 

4) kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym powołanie do odbycia tych ćwiczeń lub służby;

5) wysokość świadczenia jest ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia.

Wydatki z tytułu wypłaty pracodawcom rekompensat pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Wobec pracodawców zatrudniających pracowników posiadających nadane przydziały kryzysowe, oprócz uprawnień, sprecyzowane zostały również powinności wobec żołnierzy rezerwy realizujących zadania związane z obronnością. W związku z tym pracodawca: 

1) na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do okresowej służby wojskowej, jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy na dwa dni bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni, zwolnienie wynosi jeden dzień, również bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Zwolnienia nie udziela się, jeżeli karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa;

2) na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W powyższych przypadkach pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Ponadto pracodawca jest obowiązany:

1) pracownika, którego zatrudniał w dniu powołania na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej, zatrudnić na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy;

2) w przypadku uzyskania przez pracownika podczas odbywania czynnej służby wojskowej, innych lub wyższych niż posiadane uprzednio kwalifikacji zawodowych, - na wniosek pracownika - zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada nabytym w wojsku kwalifikacjom; 

3) zawiadamiać - nie później niż przez upływem czternastu dni - wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

Zatrudnianie żołnierzy rezerwy nie obciąża budżetu pracodawcy i nie dezorganizuje procesu pracy, gdyż żołnierze NSR w zasadzie szkolą się do jednego miesiąca w roku, w większości przypadków w dniach wolnych od pracy. 

Stosownie do posiadanych kwalifikacji i specyfiki zajmowanych stanowisk służbowych, żołnierze NSR mogą być kierowani na koszt wojska na kursy i szkolenia specjalistyczne. Kwalifikacje i uprawnienia zdobyte w ich trakcie to kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych firm i instytucji. Dzięki takiemu rozwiązaniu Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej będą dysponowały wysoko wykwalifikowanym żołnierzem na wypadek wyższej potrzeby, a pracodawcy będą mogli wykorzystać te kwalifikacje w swoich zakładach, bez ponoszenia nakładów finansowych. 

Pracodawco! Pozwól swojemu pracownikowi łączyć pracę w Twojej firmie ze służbą wojskową w Narodowych Siłach Rezerwowych i skorzystaj z przysługujących Tobie uprawnień!