Strona Główna BIP Strona Główna
Rys historyczny
 
   Terenowe organy administracji wojskowej w Poznaniu mogą poszczycić się wieloletnią tradycją. Przez lata jej struktury podlegały licznym zmianom. Odzyskanie w roku 1918 niepodległości, postawiło przed Polską bardzo trudne zadanie utworzenia nowoczesnego systemu obronnego oraz struktur administracji państwowej. Od początku istnienia, podstawowym zadaniem powiatowych komend uzupełnień – oraz pozostałych terenowych organów administracji państwowej, których nazewnictwo zmieniało się na przestrzeni minionych lat – było gromadzenie rezerw osobowych, uzupełnianie szeregów Wojska Polskiego oraz wszelka działalność o charakterze mobilizacyjnym na wypadek wojny, organizacyjnym jak również planistycznym.
   TOAW miały odrodzić się dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej, w roku 1945, kiedy na wyzwolonych terenach Polski, rozkazem ND WP nr 23/org. z dnia 1 lutego, nakazano utworzenie sześciu okręgów wojskowych – w tym poznańskiego, które podlegały bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej. Podział granic okręgów wojskowych miał doniosłe znaczenie dla integracji, uporządkowania spraw administracyjno-wojskowych oraz stabilizacji politycznej na ziemiach odzyskanych. Kolejna reorganizacja administracji wojskowej, miała miejsce w 1953 roku kiedy z dotychczasowych sześciu okręgów wojskowych, utworzono zaledwie trzy. W konsekwencji czego konieczne stało się wprowadzenie pośredniego stopnia kierowania pomiędzy okręgami wojskowymi a wojskowymi komendami rejonowymi. Tą instytucją były wojskowe komendy wojewódzkie. Na podstawie uchwały Prezydium Rządu, powołano do życia WKW w Poznaniu, która swoim zasięgiem objęła województwo poznańskie. W roku 1962 pojawiła się nowa koncepcja funkcjonowania struktur administracji wojskowej. WKW oraz WKR włączone zostały w skład wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) oraz miejskich i dzielnicowych sztabów wojskowych. Po reformie z roku 1975, powiatowe, miejskie i dzielnicowe sztaby wojskowe, zmieniły nazwę na wojskowe komendy uzupełnień. Lata 90-te przyniosły kolejne zmiany reorganizacyjne terenowych organów administracji wojskowej. W wyniku zmian w podziale administracyjnym miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, utworzono Wojskowe Komendy Uzupełnień w Poznaniu nr 1, 2 i 3.

   
Kolejna reforma TOAW nastąpiła z dniem 1 stycznia 2011r., kiedy na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, utworzono jedną Wojskową Komendę Uzupełnień w Poznaniu, likwidując dotychczasowe. Swoim zasięgiem WKU Poznań obejmuje miasto Poznań oraz powiaty: poznański obornicki, średzki oraz śremski. Reformy struktur administracji wojskowej są konsekwencją procesu profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych. Rodzi to konieczność wyznaczenia nowych kierunków aktualnej oraz przyszłej działalności TOAW.