Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 

 Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
ul. Rolna 51/53
61-716 Poznań
Skr. Pocztowa 129
Telefon 261 573 697
Fax: 261 573 601
e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl


Złożenie wniosku


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  •     ustnej lub telefonicznej;
  •     elektronicznej – za pośrednictwem poczty e-mail lub platformy ePUAP
  •     dostarczony osobiście.


W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.